این دخترک از زیر چادر چشمانش خوانده میشد، وقتی راه میرفت چابک حرکت میکرد دل بنده میریخت. حرک عضلاتش بچادر جریرش موجی دلنشین میداد. بخصوص نمیدانم چرا تا مردها را میدید چادرش پس میرفت شاید دست پاچه میشد