آری، من برای همیشه اینجایم، با عنکبوت‌ها و مگس‌های مرده، در رقص با لرزش بال‌های در بندشان، و من بسیار خوشحالم، بسیار خوشحال، که تمام شد و رفت، آن هن هن‌ها و نفس نفس‌های پشت سر من، در فراز و نشیب دره اشک هاشان.