شاید در چنبره‌ی پیچیده‌ای از افکار آلدو به این نتیجه رسیده که بهترین شکل حفاظت از نفس، مردن است. یعنی اگر بمیرد دیگر چیزی نمی‌تواند به او آسیب برساند.