چندشم شد. خواهر و برادرهایی که در سنین بالا با هم زندگی می‌کنند در جامعه‌ی ما مورد خاصی هستند. حق داریم ازشان بترسیم.