فقر عیب نیست، ولی بیچارگی عیب است.
در فقر و بی چیزی انسان ممکن است وجدان و احساساتش را حفظ کند، اما بیچارگی هیچ چیز برای هیچ کس باقی نمی‌گذارد.