به کار من اینجوری نگاه کن، فکر کن دوست دخترت پیشت اعتراف می‌کنه که می‌خواد عمل کوچک کردن سینه انجام بده و تو مجبوری خودت رو حمایتگر نشون بدی.