می‌دونی تو زندگی از چی بیش‌تر از هر چیز دیگه بدم می‌آد؟ وقتی یکی بهم می‌گه "می‌دونی شبیه کی هستی؟" بعد اسم یه هنرپیشه‌ی چاق و زشت رو می‌آره.