وقتی بیست و چند سالم بود دخترایی رو می‌شناختم که سقط‌جنین می‌کردن، سی و چند سالم که شد کارشون رسید به مرده‌زایی. من تقریباً چهل سالمه. به کجا می‌خواد برسه؟