از سال صفر تا همین دقیقه نرخ سرسام‌آور تجاوز به عنف بزرگ‌ترین خار است در چشم تک‌تک نظریه‌های نیکی ذاتی انسان.