در نظر حزب کسی که معتقد بود گذشته غیر قابل تغییر است ، دیوانه محسوب می‌شد. !