اگر می‌خواهی تصویری از دنیای آینده داشته باشی ، پوتینی را تصور کن که مدام بر چهره ی انسان رژه می‌رود.