اکثر روزهای سال شبیه یکدیگرند؛ آفتاب سر ساعت خاصی از مشرق طلوع میکند، آسمان یکپارچه آبی و زمین خشک است. نمای خیابانها با روز قبلشان هیچ تفاوتی ندارند و این روزمرگی بصری خبر از بی خبری میدهد، خبر از اینکه امروز همان روز قبل است، قرار نیست چیز تازه ایی ببینی؛ ولی در روزهای برفی گویی امید به زمین آمده است. انگار وقتی که ما خواب بوده ایم داوینچی آمده و مونالیزا را نقاشی کرده است، انگار برجهای دوقلو از نو کمر راست کرده اند، انگار فرشته‌ها آمده اند تا خبر تولد منجی را به ما بدهند.
۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Youhan
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۶
RendeAlamsooz
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۹
Aidiin
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۱
Regtim
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۸
Lady_L
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۴
Blackswan
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹
Ali
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۴
Riahi_Parvin
‫۶ سال قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۹
Mary_magdolen
‫۶ سال قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۵
Mobina_fxr
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۲