عیسی ناصری گفت: من به این دلیل زاده شدم که به حقیقت شهادت دهم. همه کسانی که به حقیقت واقفند ندای مرا خواهند شنید.
پیلاطوس از او پرسید: حقیقت؟ حقیقت چیست؟
ناخودآگاه مرد جوان طی سالیان گذشته بارها و بارها این آیه را خوانده بود و اینبار هم مانند دفعات پیشین، پس از خواندنش با ناامیدی به فکر فرو رفت. هیچ گاه تغییری در گفتگوی پیلاطوس و عیسی ایجاد نمیشد، عیسی هیچ گاه جوابی به سوال او نمیداد.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Andre
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۰
Riahi_Parvin
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹
Mary_magdolen
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۵
Khosro
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
Khashaiyar
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۵
Bahar_taheri
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۷
Marcous
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۵
Roshaanaak
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۲