این روزها نمی‌توانم به چیزهای دیگر فکر کنم. اما خوش آمدن فرق می‌کند. خوش آمدن وقت می‌برد. وقت ندارم که ازت خوشم بیاید. نمی‌توانم فکرم را به آن متمرکز کنم.