فرشته‌های روی مقبره ها، اندام برازنده ای دارند و برجستگی‌های بدنشان در پوشش لطیفی از ماده معدنی مقاوم پیچیده شده؛ ولی به خوبی مشخص است که زنند.