فکر کنم کریگ برگشت و عذرخواهی کرد؛ اما مطمئن نیستم. نمی‌دانم خواب بود یا واقعیت. هیچ‌کداممان آن را با اطمینان به یاد نمی‌آوریم. “به خاطر نیاوردن” ، نکته اصلی همین است…