دنیای زیر آب را دوست دارم: خیلی آرام، خیلی دور، خیلی امن. موهایم را که به دور شانه‌ام پیچیده، لمس می‌کنم. مثل ابریشم است. احساس می‌کنم که این زیر، درست مثل یک پریِ دریایی هستم.