من حقیقت را می‌دانم. باید شناخته شوی تا دوست داشته شوی، و هیچ‌کدام از این آدم‌هایی که برایم دست تکان می‌دهند، مرا نمی‌شناسند.