به این فکر می‌کنم که آیا دوستانم با همسران‌شان اتفاقاتی را تجربه می‌کنند که در زندگیِ ما وجود ندارد؟ یعنی کسی هست که آن‌چه ما نداریم را داشته باشد؟