می‌دانم همهٔ ما سعی می‌کنیم دیگران را نجات دهیم تا خودمان را نجات داده باشیم. نمی‌خواهم بخشی از تلاشِ این مرد در راه نجاتِ خودش باشم.