او فکر می‌کند عشق، پیوستن دو بدن است و من فکر می‌کنم عشق، پیوستن دو ذهن است. هیچ‌کدام از ما با همه‌ی وجود کنار هم نیستیم. شاید از هم تبعید شده‌ایم؛ چون از بخشی از خودمان تبعید شده‌ایم.