چیزی که مردها نمی‌خواهند زن‌ها بدانند این است که آن‌ها به محض دیدن یک زن، او را در یکی از این دو دسته طبقه بندی می‌کنند: "فقط به درد خوش‌گذرانی می‌خورد" یا "ارزشمند". و از همان لحظه‌ای که شما را در دسته "فقط به درد خوش‌گذرانی می‌خورد" جای دادند، تقریبا دیگر هرگز نمی‌توانید نظرشان را برگردانید.