من می‌گفتم "شور عشق" و آن‌ها به "رابطه جنسی" فکر می‌کردند. من می‌گفتم "شور و اشتیاق" آن‌ها به "رابطه جنسی" فکر می‌کردند. من می‌گفتم "تجربه‌های نو" و آن‌ها به "رابطه جنسی" فکر می‌کردند. من می‌گفتم "تنوع" و آن‌ها با یک پرسش پاسخم را می‌دادند: "منظورتان در رابطه جنسی است، نه؟" با توجه به این موضوع، هنگامی‌که گفت‌وگو در مورد شور و اشتیاق و احساسات عاشقانه است مردها دوست دارند زن‌ها گفت‌وگو را با احترام به کدام موضوع پیش ببرند؟ بله درست حدس زدید: "رابطه جنسی"!