فقط با شستشوی مغزی یک نسل میشه کل جمعیت یه کشور رو زیر سلطه گرفت و کاری کرد که باور کنن که حقیقت دیگه‌ای وجود نداره.