مگر نه این که زندگی می‌کنیم با آن که میدانیم خدا زندگیمان را خواهد گرفت.