شریعت میگوید: "آنچه برای توست، برای تو باشد و آنچه برای من است، برای من باشد. ”
طریقت می‌گوید: ”آنچه برای توست، برای تو باشد و آنچه هم برای من است، برای تو باشد. "
معرفت میگوید: "نه من چیزی دارم و نه تو چیزی داری."
و حقیقت می‌گوید: "نه من وجود دارم و نه تو."
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۷ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۰۶
Reyhaneh8
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۰۱
💟💟💟
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۳۷