چه خطای شومی می‌کنیم وقتی عشق را در مرکز ثقل ازدواج قرار می‌دهیم. عشق و ازدواج هیچ ارتباطی با هم ندارند؛ عشق و خانواده نیز… در زندگی زناشویی آن احساس و علاقه میان زن و مرد، محکوم به ویرانی است.