مادر می‌گفت "هیچ‌وقت برای عشق و سلامتی یا پول دعا نکن، اگه خدا بفهمه تو چه چیزی رو می‌خوای، اون رو بهِت نمی‌ده. تضمین می‌کنم." پدرم که رفت مادرم گفت "زانو بزن و برای قاشق‌ها دعا کن."