"اگر می‌خواهی فردا مرا بکُشی چرا امروز نه!" او آن را به شکل‌های مختلف تغییر می‌داد. یک‌بار شنیدم به پدرم می‌گفت "اگر می‌خوای فردا ترکم کنی چرا امروز نه!"