یک ترانهٔ معروف قدیمی را مثل قسمتی از یک دعا می‌خواند که می‌گفت "اگر می‌خواهی فردا مرا بکُشی چرا امروز نه!" او آن را به شکل‌های مختلف تغییر می‌داد. یک‌بار شنیدم به پدرم می‌گفت "اگر می‌خوای فردا ترکم کنی چرا امروز نه!"