این مطلبی است که افرادی که هرچه می‌گویند به آن عمل می‌کنند، باور دارند. آنها فکر می‌کنند که بقیه مردم نیز مثل آنها هستند.