خدا واژه ای ساده با معنایی گنگ است. خدا آن قدر نزدیک بود که از هر کاری که می‌کردی یا حتی اگر فکرش را می‌کردی، خبر داشت، اما دستیابی به او ممکن نبود.