هیچ وقت چیزی رو که با چشم‌های خودت ندیدی، با گوش‌های خودت نشنیدی، با دست‌های خودت لمس نکردی و با عقل خودت درک نکردی، باور نکن.