فقط مردها نبودند که می‌خواستند زن‌ها از نظر‌ها پنهان بمانند؛ بعضی از زن‌ها نیز همین طرز فکر را داشتند.