متاسفانه ما اغلب فقط روی چیزهایی تمرکز می‌کنیم که نداریم، اگرچه شاید از ته قلبمان نیازی به آن نداشته باشیم یا حتی نخواهیمش.