"من بی‌اطمینانی را می‌پذیرم." این جمله می‌تواند لحظه به لحظه‌ی زندگی‌کردنت را تغییر دهد. تنها چیزی که در زندگی تضمین شده است این است که زندگی نامطمئن است و تنها چیزی که ما می‌دانیم این است که چیزی نمی‌دانیم.