گاهی ذهن ما شبیه آینه‌های خانه‌های بازی و شادی‌ست، می‌تواند زندگی و استعداد ما را کج‌وکوله کند، پیچ‌وتاب دهد و مغشوش کند.