به زمانی که حقیقت وجود دارد و آن‌چه را انجام می‌گیرد، نمی‌توان مانع شد، سلام!