کاربران برتر ناولر در این هفته
asatiri
مجید اسطیری
۰ ۱ ۸ ۷ ۲۴ ۰
parham-nasa
م شمس
۳ ۲ ۵ ۳ ۴ ۰
Saede ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۳
۴ Nafasmou ۰ ۰ ۲ ۲ ۲ ۰
۵ ArvinMardan ۰ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰
۶ ژیژی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ Elham
الهام
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴
۸ Ali
علی
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴
۹ 290Mary ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
۱۰ MinaAm ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰