کاربران برتر ناولر در این هفته
Mikaeil ۰ ۰ ۴۳ ۴۵ ۴۸ ۳
Milipinkman ۰ ۰ ۳۷ ۴۱ ۴۶ ۱
Niliam ۰ ۰ ۳۰ ۳۲ ۳۴ ۰
۴ Sewda ۰ ۰ ۵ ۲۷ ۴۹ ۰
۵ Nasim09 ۰ ۰ ۱۱ ۲۹ ۳۷ ۰
۶ Ladan_tr ۰ ۰ ۲۴ ۲۳ ۲۸ ۰
۷ Shahdad ۰ ۰ ۹ ۱۲ ۴۸ ۱
۸ Afra_klo ۰ ۰ ۱۹ ۲۲ ۲۸ ۰
۹ Nassrin20
نسرین
۰ ۰ ۶ ۲ ۵۳ ۰
۱۰ Partow ۰ ۰ ۱۸ ۱۷ ۲۲ ۰