کاربران برتر ناولر در ماه گذشته
masepehr
م شجاع
۲ ۲ ۳۱ ۱۱ ۶۳ ۸
parham-nasa
م شمس
۱۶ ۴ ۷ ۵ ۶ ۱۵
Aghayousef ۰ ۰ ۳۰ ۱۴ ۱ ۰
۴ asatiri
مجید اسطیری
۰ ۱ ۸ ۷ ۲۴ ۰
۵ Naseri ۰ ۰ ۰ ۹ ۲۷ ۰
۶ hedgehog ۱۰ ۰ ۴ ۱ ۱ ۰
۷ pzafarmand ۰ ۰ ۵ ۳ ۲۱ ۰
۸ Ali
علی
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷
۹ Elham
الهام
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵
۱۰ Mahkame
مه‌ڪامه
۰ ۰ ۳ ۳ ۳ ۱۰