کاربران برتر ناولر در ماه گذشته
Mehrabad
Mehrzad
۱۵ ۷ ۶۵ ۵۱ ۶۲ ۵۹
Parviz
بهزاد شهبازی
۱۷ ۰ ۵ ۴۰ ۶۴ ۳۵
nnegg
negin
۱ ۰ ۶۲ ۴۴ ۸۱ ۰
۴ fatemehkehtari
فاطمه کهتری
۰ ۱ ۶۱ ۲۳ ۵۲ ۰
۵ Callmemonster ۰ ۰ ۴۳ ۴۶ ۴۷ ۰
۶ Mohssen ۰ ۰ ۴۱ ۴۳ ۴۸ ۰
۷ Minas ۰ ۰ ۳۹ ۴۰ ۴۶ ۱
۸ Mahan_m ۰ ۰ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۱
۹ Shiban ۰ ۰ ۲۴ ۲۴ ۴۵ ۱
۱۰ Sherwood ۰ ۰ ۳۰ ۳۰ ۳۱ ۰