آخرین فعالیت‌ها


  • نگاتیو
    ستاره داد
  • نگاتیو
    برای نگاتیو نوشت :

    یکی از بهترین نمایشنامه‌های ایرانی سالهای اخیر که خوانده ام