desire1771

desire1771

همه جور کتابی میخونم.ولی بیشتر دوس دارم کتابایی ک میخونم موضوع تکراری نداشته باشن.البته رمانای تاریخی و فانتزی رو بیشتر ترجیح میدم
تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
شهریور
مهر
آبان

آخرین فعالیت‌ها