آخرین فعالیت‌ها


  • خوشه‌های خشم
    از خوشه‌های خشم :

    آدم هرجا باشه عادت میکنه و دیگه براش سخته از اونجا بره. نحوه فکر کردن هم بعد از مدتی عادت میشه و دیگه عوض کردنش سخته. من دیگه کشیش نیستم اما همه اش بی‌اونکه خودم بفهمم دعا میخونم. (...)