آخرین فعالیت‌ها


  • خیانت
    از خیانت :

    چیزی مهمتر از عشقی که در زندگی خودمان بازتاب داشته باشد ، نمی‌توانیم به دیگران ببخشیم (...)