تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
شهریور
مهر
آبان

آخرین فعالیت‌ها


  • عقاید 1 دلقک
    از عقاید 1 دلقک :

    چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی به دلایل مختلف در وضعیت اسفباری قرار داشتم. از نظر جسمی چون پس از صبحانه ی فقیرانه ی آن روز در بوخوم به غیر از کنیاک چیزی نخورده بودم و سیگار زیادی هم کشیده بودم حالت تهوع داشتم. از لحاظ روحی چون مجسم می‌کردم که چگونه تسوپفنر در یک هتل رومی ماری را هنگام لباس پوشیدن نظاره می‌کند برایم زجر آور ... (...)

  • عقاید 1 دلقک
    ستاره داد