تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
شهریور
مهر
آبان

آخرین فعالیت‌ها


  • مسافرخانه بندر بارانداز
    از مسافرخانه بندر بارانداز :

    در باران راه می‌رفتیم، هر دو خیس خیس شده بودیم. من غمگین بودم. وقتی به مسافرخانه رسیدیم، هر کدام به اتاق خودمان رفتیم؛ من در زیرزمین و دختر در طبقه هفتم، در طبقه صاحب مسافرخانه و زنی که همیشه سایه‌اش را در پشت پرده دیده بودم… (...)