بریده‌هایی از رمان تصادف شبانه

نوشته پاتریک مدیانو