بریده‌هایی از رمان دریاروندگان جزیره آبی‌تر

نوشته عباس معروفی