ایگنیشس لباس خواب بر تن با گام‌های بلند وارد آشپزخانه شد و گفت: "تمام بچه‌های اون برنامه رو باید فرستاد اتاق گاز." بعد متوجه مهمان شد و به سردی گفت: "اوه" …
ایگنیشس که کنار اجاق ایستاده بود و ظرف شیر را می‌پایید تا قبل از سر رفتن به موقع برش دارد گفت: "نکته مسخره این که قراره این برنامه الگوی جوانان وطن باشه. خیلی دوست داشتم نظر اجدادمون رو که موسس این کشور بودن موقع دیدن این بچه‌ها که به خاطر پیشبرد مقاصد کلیرسیل (نوعی کرم پوست) این طور به هرزگی کشیده شدن می‌دوسنتم. هرچند که احتمال می‌دادم همیشه که دموکراسی کارش به اینجا بکشه. "