"…اون به من جزوه درخشانی را نشان داد که در آن با جزییات تشریح شده بود که چه طور پاپ می‌خواهد یک زاردخانه هسته‌ای راه بیندازد…"